Najczęściej stosowane skróty w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

BIP – Biuletyn Informacji Publicznej

UPJPII – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

WT− Wydział Teologiczny

WF – Wydział Filozoficzny

WNS – Wydział Nauk Społecznych

WHiDK – Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego

WTT – Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie

IPK – Instytut Prawa Kanonicznego

IH – Instytu Historii

IHSziK – Instytut Historii Sztuki i Kultury

IDiKS – Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

INoR – Instytut Nauk o Rodzinie

MSJO – Międzywydziałowe Studium Języków Obcych

MSP – Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne

MSWF – Międzywydziałowe Studium Wychowania Fizycznego

MIED – Międzywydziałowy Instytut Ekumenii i Dialogu

MIB – Międzywydziałowy Instytut Bioetyki

MIMK – Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej

MWIK – Międzyzakonny Wyższy Instytut Katechetyczny

WN – Wydawnictwo Naukowe

BBN – Biuro Badań Naukowych

BON – Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych

BK – Biuro Karier

BZM – Biuro Zamówień Publicznych

BWzZ – Biuro Współpracy z Zagranicą

BIiP – Biuro Informacji i Promocji

DN – Dział Nauczania

BG – Biblioteka Główna

UTW – Uniwersytet Trzeciego Wieku