Ks. prof. dr hab. Robert Tyrała,
Rektor

Ks. Robert Tyrała w latach 1984-1990 studiował teologię na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie; w 1990 uzyskał stopień mgr teologii; w latach 1992-1997 studiował na Akademii Muzycznej w Krakowie, na Wydziale Wychowania Muzycznego; w 1996 roku uzyskał stopień licencjata teologii (po mgr) na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie; w 1997 roku uzyskał stopień mgr sztuki; w latach 1998 oraz 2003 przebywał na stypendiach naukowych z zakresu chorału gregoriańskiego w opactwie oo. Benedyktynów w Solesmes we Francji. W roku akademickim 2003/2004 przebywał na stypendium naukowym w Papieskim Instytucie Muzyki Kościelnej w Rzymie (fundacja Renovabis); w latach 1998-2000 studiował na Podyplomowym Studium Chórmistrzowskim prowadzonym przez Akademię Muzyczną w Bydgoszczy; w 2000 roku uzyskał doktorat z liturgiki na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie; w 2010 roku habilitował się z nauk humanistycznych na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie; od 2016 roku jest profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, od 1 grudnia 2020 r. jest profesorem tytularnym; w latach 1997-2005 był wykładowcą w Archidiecezjalnej Szkole Organistowskiej w Krakowie; od 1997 pracuje na Akademii Muzycznej w Krakowie (od 2005 roku kierownik Katedry Muzyki Religijnej); od 2000 pracuje na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie (latach 2006-2009, 2016-2018  prodziekan Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego; od 2005 jest przewodniczącym Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej w Krakowie; od 2006 roku do 2021 był członkiem Zespołu ds. transmisji telewizyjnych Konferencji Episkopatu Polski; od 2012 roku jest konsultorem Podkomisji ds. Muzyki Kościelnej Konferencji Episkopatu Polski; w latach 2004-2009 był prezydentem Polskiej Federacji Pueri Cantores, w tym samym czasie będąc asystentem Federacji Międzynarodowej, a w latach 2009-2017 był prezydentem Międzynarodowej Federacji Pueri Cantores, od 2017 jest prezydentem honorowym Międzynarodowej Federacji Pueri Cantores; od 2011 roku jest kanonikiem gremialnym Kapituły Metropolitalnej w Krakowie na Wawelu; zasiada w Radzie Programowej Festiwalu Gaude Mater w Częstochowie oraz Festival Zelioli w Lecco we Włoszech; jest organizatorem: koncertów i sympozjów muzyki kościelnej, kongresów w Polsce i za granicą; pomysłodawcą i organizatorem Dni Muzyki Kościelnej Archidiecezji krakowskiej (organizowane są od 2005 roku); zasiada w radzie naukowej czasopism: Studia Hildegardiana Sariensia wydawanego w Żorach, Musica Ecclesiatica wydawanego w Opolu oraz rocznika Thesaurus Musicae Sacrae wydawanego na Uniwersytecie Muzycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie; w 2009 roku odznaczony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego brązowym medalem Gloria Artis; w 2015 roku otrzymał nagrodę Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski Srebrna Piszczałka, za zasługi dla rozwoju muzyki kościelnej w Polsce; w 2016 otrzymał tytuł Fellow of Royal School of Church Music od Anglikańskiego Kościoła za zasługi w dziedzinie muzyki kościelnej na forum międzynarodowym. W 2018 roku otrzymał Złotą Odznakę Honorową Województwa Małopolskiego – Krzyż Małopolski. Pełnił funkcję prorektora ds.studenckich i dydaktyki od września 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r.

Funkcję rektora objął 1 września 2020 r.


Godziny dyżurów:

środa: 9.00 - 12.00

ul. Kanonicza 25
tel. 12 421 84 16
e-mail: rektorat@upjp2.edu.pl

Ks. dr hab. Antoni Świerczek, prof. UPJPII

Prorektor ds. polityki kadrowej i promocji

    Ks. dr hab. Antoni Świerczek, ur. 24 kwietnia 1959 r. w Biernej k/Żywca jako syn Jana i Anny z d. Pasierbek. Po ukończeniu szkoły podstawowej w Łodygowicach (1974) oraz Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku-Białej (1978) wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie oraz rozpoczął studia na Papieskim Wydziale Teologicznym a następnie Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. 8 maja 1983 r. przyjął święcenia diakonatu a 20 maja 1984 r. święcenia kapłańskie. 2 maja 1984 r. uzyskał stopień magistra teologii.
Po ukończeniu seminarium pracował jako wikariusz w Jaworznie (1984-1988) oraz w Nowej Hucie – Czyżyny (1988-1990). Równocześnie w latach 1988-1990 kontynuował studia licencjackie na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Stopień licencjata teologii uzyskał 15 października 1991 r.
W roku 1990 został skierowany na studia doktoranckie w Instytucie Katolickim w Paryżu, które ukończył w 1993 r. Od 1 września 1993 r. do 30 sierpnia 1997 r. pracował jako Referent Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Krakowie. Od 1 października 1996 r. został zatrudniony jako asystent przy Katedrze Teologii Moralnej w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.
W latach 1997-1999 r. wyjechał ponownie do Paryża, gdzie w Instytucie Katolickim kontynuował studia. 8 maja 1999 r. uzyskał stopień doktora nauk teologicznych na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Natomiast 29 listopada 2013 r. uzyskał  stopień doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie teologii moralnej na Wydziale Teologicznym  Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.
Pracując jako wykładowca w PAT od 1996 r., a następnie UPJP II w Krakowie, równocześnie był kierownikiem Studium Teologii Rodziny Archidiecezji Krakowskiej (1999-2017), dyrektorem Wydawnictwa św. Stanisława BM  Archidiecezji Krakowskiej (2001-2005) oraz kierownikiem Kierunku Nauki o rodzinie przy Wydziale Teologicznym PAT (2005 – 2008).
Od 1 września 2008 do 30 sierpnia 2014 pełnił funkcje prodziekana na Wydziale Nauk Społecznych UPJP II, a od  1 września 2014 jest dziekanem tegoż wydziału.
Jest Konsultorem Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski, członkiem Stowarzyszenia Moralistów Polskich oraz Stowarzyszenia Familiologów Polskich.

Jego zainteresowania naukowe skupiają się głównie wokół problematyki małżeństwa i rodziny. Jest to wynikiem głębokiego przekonania, że instytucje te stanowią fundament i najistotniejsze wartości w życiu każdego człowieka, gdyż tu każdy uczy się podstawowych kategorii życia społecznego, religijnego i moralnego: miłości, szacunku dla człowieka, ofiarności, przebaczenia, odpowiedzialności, potrzeby autorytetu i posłuszeństwa. Prowadzi wykłady na Wydziale Teologicznym i Wydziale Nauk Społecznych UPJPII z teologii małżeństwa i rodziny, etyki życia małżeńskiego i rodzinnego, poradnictwa przyparafialnego. Jest promotorem ponad 30 licencjatów (licencjat zawodowy) oraz ponad 60 magistrów.
W opublikowanych tekstach przybliża nauczanie Kościoła nt. istoty i posłannictwa małżeństwa i rodziny, który w swym nauczaniu moralnym wskazuje na konieczność realizacji przykazania miłości Boga i bliźniego. W szczególny sposób dokonuje się to w życiu rodzinnym. Kolejnym tematem jest powołanie małżonków do rodzicielstwa, które dla małżonków jest podstawowym powołaniem oraz przestrzenią ich odpowiedzialności i moralnego zobowiązania. Kolejne teksty oscylują wokół zagadnienia kryzysu współczesnej rodziny i godzących w nią zagrożeń, wśród których są również tzw. alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego. Istotną kwestią jest potrzeba niesienia pomocy małżeństwu i rodzinie w różnych sytuacjach codziennego życia. Dla Kościoła bowiem rodzina jest pierwszą i najważniejszą drogą.  Do istotnych zadań należy tu nade wszystko konieczność formacji sumień ludzi wierzących, co winno dokonywać się zarówno poprzez nauczanie moralne jak i posługę kapłanów w konfesjonale. Podejmując wskazane powyżej zagadnienia opublikował następujące książki: Budził zaufanie i ukazywał Boga. O życiu i posłudze księdza Jana Marszałka, Kraków 2004, Spowiednik wobec wymogów etyki seksualnej. Posługa w konfesjonale, Kraków 2009, Wolne związki w świetle nauczania Kościoła o małżeństwie, Kraków 2013, Rodzina silna Bogiem. Teologiczno-duszpasterska refleksja na temat rodziny. Kraków 2013, Cień wieży Babel. Obraz Rodziny w ponowoczesności, Kraków 2017. Jest również autorem ponad 30 artykułów naukowych podejmujących zagadnienia związane z teologią małżeństwa i rodziny.

Pełni funkcję prorektora od września 2018 r.

Godziny dyżurów:

piątek 9.00 - 11.00

ul. Kanonicza 25
tel. 12 421 84 16 (w godzinach dyżurów)
e-mail: rektorat@upjp2.edu.pl

Ks. prof. dr hab. Tomasz Rozkrut
Prorektor ds. nauki oraz dyrektor Szkoły Doktorskiej

Urodzony 18 listopada 1963 r. w Tarnowie, syn Jana – absolwenta AGH w Krakowie oraz Jadwigi z domu Piątkowskiej – absolwentki Śląskiej Akademii Medycznej. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Tarnowie w latach: 1970-1978 oraz III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Tarnowie w latach: 1978-1982, po zdaniu egzaminu dojrzałości w roku 1982, wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, w którym w latach 1982-1988 odbył studia filozoficzno-teologiczne. Święcenia kapłańskie z rąk biskupa tarnowskiego abpa dra Jerzego Ablewicza przyjął dnia 12 czerwca 1988 r. Natomiast na podstawie odbytych studiów w Instytucie Teologicznym w Tarnowie i przedłożonej pracy magisterskiej, napisanej na seminarium z teologii dogmatycznej pod kierunkiem ks. dra Kazimierza Kupca, Teologia pracy Jana Pawła II, uchwałą Rady Papieskiego Wydziału Teologicznego w Krakowie z dnia 21 czerwca 1988 r. uzyskał stopień magistra teologii. Doktorat z prawa kanonicznego uzyskał w 1996 r. na Papieskim Uniwersytecie św. Krzyża w Rzymie na podstawie rozprawy pt. La natura teologico-giuridica del sinodo diocesano. W roku 2002 osiągnął stopień naukowy doktora habilitowanego na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie na podstawie dorobku naukowego oraz monografii Walor opinii biegłego w kanonicznym procesie małżeńskim. Od 2006 r. konsultor Rady Prawnej Konferencji Episkopatu Polski. W roku 2011 Prezydent Rzeczypospolitej nadał ks. Tomaszowi Rozkrutowi tytuł naukowy profesora nauk prawnych; od 2014 r. na stanowisku profesora zwyczajnego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, także od roku 2014 jest dziekanem Wydziału Prawa Kanonicznego UPJPII w Krakowie. Autor publikacji głównie z prawa dotyczącego organizacji Kościoła oraz kościelnego prawa procesowego. Organizator cyklicznych sympozjum naukowych dotyczących kanonicznego materialnego prawa małżeńskiego oraz kościelnego prawa procesowego (tzw. „Ogólnopolskie Forum Sądowe” w Gródku nad Dunajcem: 2004, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019).

Pełni funkcję prorektora UPJPII od 1 września 2020 r.

Dr hab. Małgorzata Duda, prof. UPJPII
Prorektor ds. studenckich i dydaktyki

Urodzona 12 sierpnia 1961 r. we Wrocławiu, absolwentka socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (1986) oraz teologii Papieskiej Akademii Teologicznej (1998). Doktor teologii w zakresie katolickiej nauki społecznej (2002 – temat dysertacji: Problematyka bezrobocia i jej społeczno-duchowych skutków w świetle katolickiej nauki społecznej), doktor habilitowany teologii (2011 – tytuł rozprawy habilitacyjnej: Bezdomny moim bratem. O polskiej bezdomności przełomu wieków w świetle społecznego nauczania Kościoła); nauczyciel dyplomowany (2002). Wykładowca w Policealnej Szkole Pracowników Służb Społecznych w Krakowie (1987-2003), dziekan Szkoły Wyższej im. B. Jańskiego, Wydziału Zamiejscowego w Krakowie (2004-2006); z-ca kierownika kierunku nauki o rodzinie PAT, później Instytutu Nauk o Rodzinie (2005-2011); prodziekan Wydziału Nauk Społecznych UPJPII (2014-2016). Wieloletnia dyrektor Instytutu Pracy Socjalnej. Od 2009 r. senator Papieskiej Akademii Teologicznej, obecnie Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Dnia 8 czerwca 2020 r. powołana na prorektora ds. studenckich i dydaktyki. Członek honorowy Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove (Słowacja) od 2015 r.; Rady ds. Polityki Senioralnej w kadencji 2016-2020 i 2020-2023 III kadencji Zespołu Monitorującego ds. Ofiar Przemocy przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; w 2019 powołana do Rady Partnerów Obserwatorium Caritas Polskiej. Dorobek naukowy w głównej mierze rozwija i opisuje szeroko rozumiane problemy społeczne, działania profilaktyczne, ograniczające możliwości powstawania grup zagrożonych wykluczeniem. Dotyczy to w szczególności osób bezrobotnych, bezdomnych, doświadczających przemocy czy szeroko rozumianych procesów starzenia się. Innym nurtem zainteresowań badawczych są kwestie związane z przeobrażeniami pracy socjalnej, jako odpowiedź na toczące się procesy demograficzne, zmiany kulturowe czy polityczne. W dorobku znajdują się badania, poświęcone tym zagadnieniom, publikacje badawcze i monograficzne, o charakterze teoretycznopoznawczym i empirycznym – zarówno redakcje monografii, jak też artykuły w czasopismach naukowych czy rozdziały w publikacjach zbiorowych. Rozwija współpracę ekspercką z podmiotami rządowymi, samorządowymi i pozarządowymi w popularyzacji doświadczeń badawczych i możliwości ich implementacji z szeroko rozumianego spektrum nauk socjologicznych, w tym nauk o rodzinie.

 

Pełni funkcję prorektora od 1 września 2020 r.