Instrukcja korzystania z Biuletynu Informacji Publicznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

Informacje ogólne

 

1.      Biuletyn Informacji Publicznej to publikator teleinformatyczny służący powszechnemu udostępnianiu informacji publicznej, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej. Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie prowadzi BIP na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 z późn. zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. nr 212 poz. 1766), rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. nr 10 poz. 68).

2.      Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie publikuje swoją stronę podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.upjp2.edu.pl.

3.      Treści informacji publicznej są redagowane za pomocą: tekstu, tabel, załączników w postaci plików do pobrania, zdjęć i grafik.

4.      Ilekroć w niniejszej instrukcji stosuje się określenie Ustawa, mowa jest o Ustawie o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198.)

5.      Ilekroć w niniejszej instrukcji stosuje się określenie Rozporządzenie, mowa jest o Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz.U. Rok 2007 Nr 10 poz. 68)

6.      Podmiot oznacza dysponenta niniejszej podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie.

7.      Niniejsza instrukcja dotyczy podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej, na której udostępnia się informacje publiczne, utworzone, utrzymywane i aktualizowane przez Podmiot zobowiązany do tego ustawą.

8.      BIP oznacza Biuletyn Informacji Publicznej.

9.      W przypadku wyłączenia jawności informacji publicznej, w BIP podaje się zakres wyłączenia, podstawę prawną wyłączenia jawności oraz wskazuje się organ lub osobę, które dokonały wyłączenia, a w przypadku jeżeli ograniczenie nastąpiło ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy − podmiot, w interesie którego dokonano wyłączenia jawności.

 

Opis serwisu

1.      Zgodnie z powyższym podmiotowa strona BIP zawiera:         
a) logo − znak graficzny BIP,     
b) imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail osób redagujących podmiotową stronę BIP,          
c) instrukcję korzystania z podmiotowej strony BIP,    
d) menu przedmiotowe,  
e) informację dotyczącą sposobu dostępu do informacji publicznych będących w posiadaniu podmiotu tworzącego podmiotową stronę BIP, a nie udostępnionych w BIP,
f) moduł wyszukujący.   

2.      Publikowane informacje dotyczące Podmiotu podzielone są na działy, do których odnośniki znajdują się z prawej strony głównego serwisu:           
a) Uniwersytet     
b) Dokumenty     
c) Organizacja

3.      W środkowej części portalu wyświetlają się treści z uaktywnionego odnośnika.

4.      Z prawej strony ekranu znajduje się menu przedmiotowe, czyli wykaz grup tematycznych, w których zestawione są informacje publiczne udostępnione w BIP.

5.      W prawej górnej części ekranu znajduje się moduł wyszukujący, czyli element oprogramowania serwera umożliwiający znalezienie stron BIP UPJPII, zawierających wyrażenie poszukiwane przez odwiedzającego BIP.

6.      Wizualizacja podmiotowej strony BIP jest zintegrowana z mechanizmami baz danych, czyli elementami oprogramowania serwera, pozwalającymi na gromadzenie, porządkowanie, aktualizowanie i udostępnianie informacji publicznych w BIP.

7.      Dostęp do informacji publicznych udostępnionych w BIP jest również możliwy poprzez stronę główną BIP posiadającą adres URL www.bip.gov.pl.

8.      W przypadku awarii serwera podmiotowej strony BIP, odwiedzający jest informowany o chwilowym zablokowaniu połączeń z tą stroną.

9.      W dolnej części strony BIP znajduje się:           
a) odnośnik do informacji o redakcji strony,     
b) odnośnik do trybu postępowania gdy informacja nie jest udostępniona w BIP UPJPII.

10.  Po wybraniu z listy określonej pozycji wyświetla się opis dokumentu – metryczka, która zawiera następujące informacje:          
a) datę wytworzenia dokumentu,           
b) autora, 
c) datę publikacji,
d) osobę udostępniającą informację na stronie, 
e) datę ostatniej modyfikacji,     
f) osobę modyfikującą.

11.  Aby odczytać załączone pliki w formacie PDF niezbędne jest oprogramowanie Adobe Reader. Darmową przeglądarkę plików PDF można pobrać ze strony www.adobe.com.